Képviselő-testület

  • Képviselő-testület tagjai
  • Képviselő-testületi ülések

Dunaföldvár város képviselő-testületének tagjai

Polgármester: Horváth Zsolt - Független

Alpolgármester: dr. Süveges Árpád Róbertné - Független

Testületi tagok:

Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri Jegyzéke (2021. I. negyedév)

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 46/2020.(III.10.) KT határozatával elfogadott Gazdasági programja 2019-2024. évre

2021. évi képviselő-testületi ülések
2021. november 23..
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Képviselő-testület 2022. évi munkaterve
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Szakmai Programok és Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi munkaterve és szolgáltatási terve
Béta-Audit Kft. megbízása kibővített tartalmú könyvvizsgálati feladatokkal 2022. év
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
Tájékoztatás a 2021.09.30-ig befolyt iparűzési adóról és kieső iparűzési adóbevétel alapján megállapított támogatásról
Javaslattétel az önkormányzat és az önkormányzati intézmények alkalmazottainak jutalmazására
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő alkalmazása és rehabilitációs hozzájárulás kiadása
Dunaföldvár Város közlekedési koncepció terve – munkaközi terv egyeztetése
Dunaföldvár Hősök tere parkban található 176 hrsz. alatti katonai temetkezési hely felújítása
Döntés a Part-Oldalak Kulturális Egylet 2022. évi helyi újság előállításának és terjesztésének finanszírozása
PART-OLDALAK Kulturális Egylet támogatásának módosítása
Dunaföldvár, Hősök tere vizesblokk építése során felmerült pótmunkák
Beszámoló 2021. évben bizottsági hatáskörben hozott döntésekről
Dávid István ingatlan vásárlási kérelme
Méhes Jánosné ingatlan felajánlása
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelme hulladék elszállításának támogatása iránt
A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének kérelme visszafizetési határidő módosítására
EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – fogorvos helyettesítésben történő személyi változás miatt

2021. november 11.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
A 95/2021.(X.26.) KT határozat hatályon kívül helyezése (Ideiglenes korcsolyapálya üzemeltetése)
49/2021.(IX.16.) KT határozat módosítása (Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat önerejének emelése)
Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) pályázatok előkészítési költségkeretéről
Dunaföldvár 5003/26/A/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye

2021. október 26.
Meghívó közmeghallgatásra
Jegyzőkönyv közmeghalgatásról
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2021. év közbeni beszámolója
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. módosítása
Tájékoztatás kiemelt dologi kiadások felhasználásáról
Az út-híd keret és külterületi földút karbantartási keretösszeg növelése iránti kérelem
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásának emelése
Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2022. évi folyószámla hitelkeret kérelme
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Bérlakás-fejlesztéshez pénzügyi forrás biztosítása
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Pannonia Bio Zrt. támogatása
Döntés ideiglenes korcsolyapálya bérléséről és üzemeltetéséről

2021. október 19.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
80/2021.(IX.30.) KT határozat visszavonása (Országos Műjégpálya Program)
Az ATON Holding Kft. Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme
Dunaföldváron a Baross utca 30. szám (3299 hrsz.) előtti közterületen (3281 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása
Dunaföldváron a Bethlen köz 4. szám (2977 hrsz.) előtti közterületen (2975 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása

2021. szeptember 30.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
A Mezőföldvíz Kft. által előkészített 2022-2036. évi GFT felújítási és pótlási terv, illetve a 2022-2036. évi GFT beruházási terv elfogadása
Napsugár Idősek Otthona átszervezése
Napsugár Idősek Otthona nyersanyag norma emelésének kérelme
Napsugár Idősek Otthona 1 fő szakács foglalkoztatott jogviszonyának létrejötte
Beszámoló a Városi Pszichológus 2020. évi munkájáról
Létszámbővítés szociális étkeztetés feladat ellátására
Tanyagondnoki szolgálat átszervezése miatt alapító okiratok módosítása
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (2021.10.01-2021.12.31)
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (2022.01.01-től Tanyagondnoki Szolgálat átszervezése)
Beszámoló a ,,Gyermekeink Jövőjéért'' Közalapítvány 2020. évi munkájáról
Beszámoló a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020/2021-es nevelési évéről
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021./2022-es munkaterve
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatt új óvodai csoportszoba kialakítása
Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatáról szóló 20/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Beszámoló a Város 2021. évi költségvetésének 15. számú mellékletének végrehajtásáról
7020 Dunaföldvár, Felső Burgundiában közvilágítási lámpák létesítése, egyéb fejlesztések
Tájékoztatás az SZMSZ 4. § (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
Dunaföldvár 5003/26/A/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklása
Döntés a ,,Dunaföldvári vásártér infrastruktúrális fejlesztése'' tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
7020 Dunaföldvár, Ifjúság tér közvilágítás kiépítése és közút szilárd burkolattal történő ellátása
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Oszoli Piroska festőművész képeinek megvétele
PART-OLDALAK Kulturális Egylet bérköltség fedezetének támogatása iránti kérelme
Döntés Ambrus György és ifj. Viczai János bizottsági tagok megbízásáról
Lakossági kérelem a Vasút utcai játszótér bővítése iránt
Dávid István ingatlanvásárlási kérelme
HÍD EGYLET és a Történelmi Vitéz Rend helyi tagjainak kérelme

2021. szeptember 16.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Tájékoztatás a 7020 Dunaföldvár, Alsó Rév utca felújításának műszaki tartalom módosításáról
Döntés a „Dunaföldvár mélyépítési munkák-konzultáció I.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2021.

2021. augusztus 26.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Kivonatok
Napirendi pontok:
2021. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, indokolás
Tájékoztatás a kieső iparűzési adó támogatásáról és a 2022. évi adóerő-képesség alakulásáról
Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Tanyagondnoki szolgálat átszervezése
Iskola-egészségügyi feladat ellátás biztosítása
Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kérelme felmentés visszavonása iránt a szociális étkezés feltételek biztosítása vonatkozásában
Dunaföldváron a Kéri utca 61. szám (3135 hrsz.) előtti közterületen (3044 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása

2021. augusztus 04.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Kivonatok
Napirendi pontok:
Napsugár Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
A Gimnázium és Szakiskola iskola-egészségügyi ellátására vonatkozó 24/2021.(VII.27.) KT határozat módosítása
7020 Dunaföldvár, Kossuth téri játszótérnél kerítés építése
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, utalványozó kijelölése

2021. július 27.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Kivonatok
Napirendi pontok
2021. évi rendezvények egészségügyi biztosítására kötött szerződés módosítása
Döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
A Gimnázium és Szakiskola iskola-egészségügyi ellátása
A Napsugár Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ krízistervének elfogadása
17/2021.(VI.29.) KT határozat módosítása - Döntés keretmegállapodás keretében konzultáció lefolytatásáról
113/2021.(VI.14.) PM határozat módosítása – Dunaföldvár Kanacsi út felmérési tervinek elkészítése és pályázat benyújtása
Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása 2020/2- partnerségi egyeztetés lezárása
Majsai Józsefné ingatlan felajánlása
Döntés az Aztakeservit Dunaföldvár Értékőr Egyesület (7020, Dunaföldvár, Templom u. 68.) egyedi támogatási kérelméről
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utcában 0,4 KV-os hálózat, vasoszlop illetve „A” oszlop kiváltása

2021. július 08.
Jegyzőkönyv
Döntések
Meghívó
Napirendi pontok
Napsugár Idősek Otthona intézményvezetői beosztás ellátására pályázat kiírása
A Dunaföldvári Római Katolikus Egyház támogatási kérelme konténer WC kihelyezéséhez

2021. június 29.
Jegyzőkönyv
Döntések
Meghívó
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések megerősítése
Beszámoló a Városgazdálkodás 2020. évi munkájáról
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyári nyitva tartásának módosítása
Dunaföldvár Város Önkormányzatának veszélyhelyzet miatti kiemelt dologi kiadásairól tájékoztatás
Tájékoztatás pénzeszköz lekötésről
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása 2021/1- várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése
A dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szóló 5/2020. (I.28.) KT. határozat módosítása
A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Együttműködési megállapodás megkötése a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Javaslat a polgármester jutalmazására
Javaslat az alpolgármester jutalmazására
Döntés feltételes vállalkozási szerződés megkötéséről – Kossuth Lajos utca járdafelújítás
Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról a Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat keretében
 Döntés mélyépítési keretmegállapodás keretében konzultáció lefolytatásáról
Döntés a Dunaföldvári kajak- Kenu Egyesület (7020, Dunaföldvár, Sóház u. 15.) egyedi támogatási kérelmeiről
Letelepedési támogatás szabályainak módosítása
Döntés a Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület (7020, Dunaföldvár, Liszt F. u. 55.) egyedi támogatási kérelméről

2021. június 14.
Döntések
Napirendi pontok
A Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kérelme felmentés iránt a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás személyi feltételek biztosítása alól
Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Dunaföldvár Kanacsi út felmérési terveinek elkészítése és pályázat benyújtása
ATON Holding Kft. kérelme tervezett napelemes beruházás kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

2021. június 09.
Döntések
Napirendi pontok
2021. évi költségvetést érintő módosításokról döntéshozatal
A Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

2021. május 31.
Döntés
Napirendi pont
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. beszámolója a 2020. évi munkájáról, ügyvezető munkabérének, költségének megállapítása

2021. május 27.
Döntések
Napirendi pontok
Erzsébet-táborokra pályázatra benyújtása
MaMMA Egészségügyi Zrt. kérelme

2021. május 25.
Meghívó
Döntések
Napirendi pontok
2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója
2021. évi költségvetési rendelet 1. módosítása
Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság, a Dunaföldvári Rendőrőrs és a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület 2020. évi munkájáról, tevékenységéről
Döntés a 2021/2022. tanévben az óvodában indítandó csoportok meghatározásáról, csoportlétszám maximális átlépésének engedélyezéséről köznevelési területen
Napsugár Idősek Otthona rehabilitációs foglalkoztatott jogviszonyának létrejötte
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal rehabilitációs hozzájárulás és közterület-felügyelő bérigénye
Döntés a Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat megvalósításával kapcsolatban
Pinceveszély-elhárítási munkák elvégzése 2021-2022 évben
Dunaföldvár, Hősök tere nyilvános vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezése
EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – fogorvos személyében történő változás miatt
Markovics László ingatlan vásárlási kérelme
Simon Boglárka és Nádasdi Ferenc ingatlan felajánlási kérelme
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület kérelme visszafizetési határidő módosítása iránt

2021. május 17.
Döntések
Napirendi pontok
2021. évi költségvetést érintő módosításokról döntéshozatal

2021. május 06.
Döntések
Napirendi pontok
Vajda Real Estate Kft. (2330, Dunaharaszti, Némedi út 51.) ingatlan vásárlási kérelme

2021. május 04.
Döntések
Napirendi pontok
„Aztakeservit” Értékőr Egyesület kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt
Igazgatási szünet elrendelése

2021. április 29.
Meghívó
Döntések
Napirendi pontok
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi munkájáról
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2020. évi beszámolója
Átfogó értékelés az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
Döntés a „Dunaföldvár Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója – 2021” című dokumentum elfogadásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzat pályázata az „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére
A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2021. évi üzleti terve
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Munkatervének és Szolgáltatási Tervének felülvizsgálata
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása/ indokolás- TOB/22/358-1/2021. TMKH törvényességi felhívás alapján
A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelt megalkotása
Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása 2021/1- várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése
Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása 2020/2- várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Dunaföldvár, Hunyadi park és tér útfelújítására beérkezett ajánlatok
HOLLER UNFC (7020, Dunaföldvár, Liszt F. u. 10.) közművesítési költség - térítés iránti kérelem
A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének kérelme visszafizetési határidő módosítására
Németh Gábor ingatlan vásárlási kérelme
Vida János László ingatlan vásárlási kérelme
Fillér István és Fillér Istvánné (7020, Dunaföldvár, Pentelei u. 126.) ingatlan felajánlása
Böde Sándor és Böde- Bartalos Hajnalka ingatlan felajánlása

2021. április 08.
Döntések
Napirendi pontok
Döntés TÉR-ZENE programra pályázat benyújtásáról és új TEÁOR kód felvételéről
„Aztakeservit” Értékőr Egyesület támogatási kérelme ingatlan építéséhez, pályázat benyújtásához
Döntés 51/2021.(III.11.) PM határozat visszavonásáról
Vásár lebonyolításában résztvevő személyek díjazása

2021. március 25.
Döntések
Napirendi pontok
Döntés Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére új TEÁOR kód felvételéről

2021. március 22.
Döntések
Napirendi pontok
Étkeztetés biztosítása
Bérleti díjkedvezményt nyújtó 65/2020.(XI.24.) PM döntés 3. pontjának módosítása
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021/2022-es nevelési évre szóló módosított beíratási hirdetményének elfogadása
Dunaföldvár Város Önkormányzat pályázata a „Tehetségbarát önkormányzat” díj elnyerésére
Lukácsi Pálné saját halottá nyilvánítása

2021. március 11.
Döntések
Döntésre előkészített napirendek
Napirendi pontok
Tájékoztatás önkormányzati képviselők 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Dunaföldvár Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet tervezetének benyújtása II. forduló
2020. évi költségvetési rendelet 4. módosítása, indokolás
Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
Dunaföldvári piac/vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Intézményi önköltségszámítás 2021. évre
Dunaföldvár Város Településrendezési eszközeinek összhangjának megteremtése a Tolna Megyei Területrendezési Eszközökkel
2021/2022-es nevelési év beíratási felhívásának elfogadása
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár beruházási pótigénye
2021. évi civil szervezetek számára fenntartott keret felosztása
2021. évi alapítványi kérelmek támogatása a civil szervezetek számára fenntartott keret terhére
Dunaföldvár Hősök tere parkban található 176. hrsz. alatti szovjet emlékmű áthelyezésének és a szovjet katonák exhumálásának ügye
2021. évi vásár és önkormányzati nagyrendezvények egészségügyi biztosítása
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
2021. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottsági tagok kijelölése
Döntés egyedi kérelem benyújtásáról az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatására
Beszámoló a Dunaföldvár Város Önkormányzat részvételével működő Társulások működéséről
Dunaföldvár 2020. évi környezeti állapotának értékelése
Rekultivált hulladéklerakó végleges felső záró rétegének kialakítása
Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására (Kossuth Lajos utcai főzőkonyha bővítése, átalakítása)
Döntés Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről
dr. Palkó Ágnes praxistámogatás iránti kérelme
EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – asszisztens személyében történt kiegészítő változás miatt
Kovács Krisztina (7020, Dunaföldvár, Erzsébet u. 8.) ingatlan felajánlása

2021. február 11.
Döntésre előkészített napirendek
Döntések
Napirendi pontok
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulós tárgyalása 
Kiemelt dologi kiadások felhasználásáról tájékoztatás
Dunaföldvár Város Önkormányzatának veszélyhelyzet miatti többletköltségei
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása/rendeletalkotás/indokolás
Bérleti díjkedvezményt nyújtó 65/2020.(XI.24.) PM döntés 3. pontjának felülvizsgálata
A polgármester 2021. évi szabadságának megállapítása
A polgármester 2021. évi illetményének, költségtérítésének megállapítása
Az alpolgármester 2021. évi tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Tanácsnokok, bizottsági elnökök és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 2021. évi tiszteletdíjának megállapítása
Beszámoló a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal, a mezőőrség 2020. évi munkájáról
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyári nyitva tartásának megállapítása
Beszámoló a Napsugár Idősek Otthona 2020. évi munkájáról
A Napsugár Idősek Otthona Szakmai Programjának módosítása valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tourinform Iroda 2020. évi munkájáról
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi munkaterve, rendezvényterve és szolgáltatási terve
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése (2021-2022. tanév)
A dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szóló 5/2020. (I.28.) KT. határozat módosítása
Civil szervezetek kérelme 2020. évi működési célú támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítására
A HOLLER UNFC kérelme ingatlan tulajdonjogának átruházására
2021. évben lejáró haszonkölcsön szerződések felülvizsgálata
Pályázat elektromos személygépkocsi beszerzésére
Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Kossuth Lajos utca járdafelújítás)
Dunaföldvár, Pentelei u. 79. szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezése
A Part-Oldalak Kulturális Egylet javaslata Dunaföldvár Város kommunikációjának fejlesztésére
A Pannónia Bio Zrt. Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme
Sipos- Schmidt Klára Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme
Tájékoztatás mélyépítési keretmegállapodással kapcsolatos közbeszerzési eljárásról

2021. január 27.
Döntés
Napirendi pont:
Dunaföldvár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradvány korrekciója

2021. január 05.
Döntés
Napirendi pont:
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám között földkábeles közvilágítási hálózat bővítése
A Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kérelme felmentés iránt a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás személyi feltételek biztosítása alól
Dunaföldvár, 0172 és 0134 hrsz.-ú külterületi közút karbantartásal
2020. évi képviselő-testületi ülések
2020. december 21.
Döntés
Napirendi pont:
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha bölcsőde intézmény bezárása

2020. december 15.
Döntésre előkészített napirendek
Döntések
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló bizottsági hatáskörben hozott döntésekről 2020.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása
A helyi iparűzési adóról szóló 17/2014. (XI.28,) önkormányzati rendelet módosítása
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2013. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Képviselői költségvetési keret felhasználása szabályainak megállapítása önkormányzati rendeletben
A közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata - törvényességi felhívás alapján egyes önkormányzati rendeletek módosítása/indokolás
A NORMBENZ Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Pannónia Bio Zrt. dunaföldvári telephelyein a veszélyességi övezet módosítása a Város Településszerkezeti Tervén
Beszámoló a Dunaföldvári Értéktár Bizottság munkájáról, valamint döntés a bizottság SZMSZ elfogadásáról
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha rehabilitációs foglalkoztatottak jogviszonyának meghosszabbítása
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület kérelme visszafizetési határidő módosítása iránt
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítási kiviteli tervre beérkezett ajánlatok
Közköltségen történő temetésre beérkezett pályázatok elbírálása
CALLIS Energetika Zrt. ingatlan vásárlási kérelme (5003/75 hrsz.) naperőmű park részére
Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásáról
Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés 2021. évi díjának módosítása iránti kérelem
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia tetőcsere iránti támogatási kérelme
Manitu Solar Kft. ingatlan vásárlási kérelme (027/3 hrsz.) napelempark részére
Dunaföldvár 0574. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Holler UNFC 153/2020.(X.27.) KT határozatban foglaltak teljesítésével kapcsolatos intézkedések
Magyar Máltai Szeretetszolgálat megkeresése
Pannonia Bio Zrt. felajánlása
Egyebek


2020. november 30.
Döntés
Napirendi pont:
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 31. számú módosítása

2020. november 24.
Döntésre előkészített napirendek
Döntések
Napirendi pontok:
Dunaföldvár Város Önkormányzata behajthatatlan követelés kivezetése
Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
Céltartalék emelése – COVID-19 vis maior keret emelése
Kiemelt dologi kiadások felhasználásáról tájékoztatás
Béta Audit Kft. megbízása kibővített tartalmú könyvvizsgálati feladatokkal 2021. év
Tájékoztatás a 2021. évi adóerő-képesség alakulásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2021. évi folyószámla hitelkeret kérelme
Kérelem óvodai notebook beszerzésére
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár jogszabály rendelkezésén kívüli kedvezmény iránti kérelme
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi munkaterve, rendezvényterve és szolgáltatási terve
Tájékoztatás kompenzálásról
Döntés a Part-Oldalak Kulturális Egylettel kötött televíziós műsorszolgáltatásra irányuló megállapodás meghosszabbítása ügyében
Dunaföldvári piac működésének egészségügyi járványhelyzeti és veszélyhelyzeti szabályainak megállapítása önkormányzati rendeletben
Képviselő-testület 2021. évi munkaterve
Képviselő- testület tagjai részére SIM kártya biztosítása
Jutalom megállapítása
Javaslattétel a szavazatszámláló és Képviselő-testületi munkát segítő szavazórendszer bevezetésére
Bérleti díjkedvezményt nyújtó 182/2018.(XI.20.) KT határozat felülvizsgálata
A 159/2020.(X.27.) KT határozat hatályon kívül helyezése (Ideiglenes korcsolyapálya telepítése a Hősök terére)
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi belső ellenőrzési terve
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám között földkábeles közvilágítási hálózat bővítése
Többlettámogatás a Dunaföldvár úthálózat fejlesztésével kapcsolatos víziközmű-felújítása tárgyú beruházáshoz
Döntés mélyépítési keretmegállapodással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz. –ú közutak felújítása kőszórással
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelme hulladék elszállításának támogatása iránt
Evangélikus Egyházközséggel köztemető fenntartási feladatok ellátására kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbítása
Lakossági kérelem az Ifjúság téri játszótér bővítése iránt
A Dunaföldvári 105. sz. IV. Béla cserkészcsapat tetőcsere iránti támogatási kérelme
Manitu Solar Kft. ingatlan vásárlási kérelme (027/3 hrsz.) napelempark részére
Tervezett településfejlesztési projektek 2021-2027 közötti időszakra
Állami Számvevőszék által végzett „Az önkormányzatok ellenőrzése - Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” – Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Állami Számvevőszék által végzett „Az önkormányzatok ellenőrzése - Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése”
Egyebek

2020. október 27.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzata dologi kiadások átcsoportosítása
Adónemek, mezőőri járulék felülvizsgálata
Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatáról szóló 20/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Letelepedési támogatás szabályainak módosítása
Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. sz. felülvizsgálata
Létszámbővítés szociális étkeztetés feladat ellátására
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. javadalmazási szabályzata
Pályázat kiírása közköltségen történő temetés végzésére
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíj felhasználására
A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítása
Dunaföldvár Város - közlekedési koncepció terv készítése
Holler UNFC 88/2020.(VII.07.) KT határozatban foglaltak teljesítésével kapcsolatos intézkedések
Döntés ajánlattételi eljárás eredményéről - Napelemes rendszer telepítése a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda telephelyein
Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről – Paks, Madocsa, Dunaföldvár turisztikai fejlesztés
Döntés pályázat benyújtásáról a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére (Kódszám: VP6-7.2.1.1-20)
Döntés pályázat benyújtásáról az illegális hulladéklerakók felszámolására
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti ingatlan hasznosítása
Dunaföldvár, Hősök terén ideiglenes korcsolyapálya bérlése
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám között közvilágítási hálózat átépítése földkábelesre
Dunaföldvár 0525/4 hrsz.-ú út visszaállítása
Tájékoztató a Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz.-ú utak javításával kapcsolatban
GOF Hungary Kft. ingatlan vásárlási kérelme (0574 hrsz.)
Dunaföldvár, Vak Bottyán téri piac parkolóhelyek bővítése
Dunaföldvár, Felső Homokerdő utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése
Dunaföldvár, Előszállási u. –i sportpályán tervezett beruházásokhoz tulajdonosi hozzájárulás
Sűrű János (7020, Dunaföldvár, Pipacs u. 18.) ingatlan vásárlási kérelme (2334, 2377 hrsz.)

2020. szeptember 22.
Jegyzőkönyv
Meghívó
Határozatok
Napirendi pontok:
2020. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, indokolás
Dunaföldvár Város Önkormányzatának veszélyhelyzet miatti többletköltségei
Tájékoztatás pénzeszköz lekötésérő
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása/ indokolás
Képviselői indítvány letelepedési támogatás szabályainak módosítására
Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése/ rendelet alkotása/ indokolás
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Beszámoló a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2019/2020-as nevelési évéről
Döntés a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020/2021-es munkatervének elfogadásáról
Beszámoló a „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány 2019. évi munkájáról
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde higiéniai és biztonsági protokolljának elfogadása
Magyar László Gimnáziumban tálaló konyha kialakítása
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda és iroda épület villámvédelme
Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetéséről
Beszámoló a Városi Pszichológus 2019. évi munkájáról
Döntés a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Munkatervének és Szolgáltatási tervének elfogadásáról
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2020. év közbeni beszámolója
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Dunaföldváron a Püspök utca 1. szám (3196 hrsz.) alatti általános iskola előtti közterületen (3104 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása
A Mezőföldvíz Kft. által előkészített 2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási terv, illetve a 2021-2035. évi GFT beruházási terv elfogadása
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándék – Esztergom Város és Pusztavám Község
Döntés a „Helyi közutak, parkolók és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2021.
Szabadpiaci áram beszerzése 2022-2023. évben
Bérlakás állomány bővíthetősége
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal gázkazán cseréje
DunApp alkalmazás beszerzése
Dunaföldvár, Magyar László utca ivóvízvezeték kiváltása
Lakossági kérelem az Ifjúság téri játszótér bővítése iránt
Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz.-ú utak javítása
Vadkamerák kihelyezése
Döntés civil szervezetek támogatási kérelmeiről
Új: Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti ingatlan vizesblokk felújítása


2020. augusztus 11.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok

2020. július 07.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok

2020. június 11.
44-47/2020.(VI.11.) PM határozatok
Napirendi pontok

2020. június 03.
41-43/2020.(VI.03.) PM határozatok
Napirendi pontok

2020. május 19.
Meghívó
24-40/2020.(V.19.) PM határozatok
Napirendi pontok

2020. április 30.
23/2020.(IV.30.) PM határozat
Napirendi pont
22/2020.(IV.30.) PM határozat
Napirendi pont

2020. április 08.
20/2020.(IV.08.) PM határozat

2020. április 07.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok
21/2020.(IV.24.) PM határozat

2020. március 17.
Jegyzőkönyv
Határozatok

2020. március 10. - Közmeghallgatás
Meghívó
Jegyzőkönyv

2020. március 10.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok

2020. február 29.
Meghívó
Jegyzőkönyv

2020. január 28.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Kivonatok

2020. január 27.
Meghívó
Jegyzőkönyv
2019. évi képviselő-testületi ülések
2018. évi képviselő-testületi ülések
2017. évi képviselő-testületi ülések
2016. évi képviselő-testületi ülések
2015. évi képviselő-testületi ülések
2014. évi képviselő-testületi ülések
2013. évi képviselő-testületi ülések
2012. évi képviselő-testületi ülések
2012. október 09.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. szeptember 26.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. szeptember 11.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. szeptember 04.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. augusztus 21.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. július 31.
Meghívó
Határozatok

2012. július 18.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. július 10.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. június 19.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. június 11.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. május 29.
Jegyzőkönyv

2012. május 22.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. április 24.
Meghívó
Határozatok
Határozatok (rendkívüli zárt gyűlés)
Jegyzőkönyv

2012. április 11.
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. április 03.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. március 20.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv (közmeghallgatás)

2012. március 15.
Jegyzőkönyv (ünnepi)

2012. március 06.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. március 02.
Határozatok

2012. február 14.
Határozatok

2012. január 31.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv
2011. évi képviselő-testületi ülések
2010. évi képviselő-testületi ülések
2009. évi képviselő-testületi ülések
2008. évi képviselő-testületi ülések
2007. évi képviselő-testületi ülések
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások