MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 29-én (kedden)
14 órakor tartandó
soron következõ ülésére.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Tervezett napirendi pontok

 1. Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság külsõs tagjának lemondása, új bizottsági tag megválasztása és eskütétele
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 3. DIT Kht. beszámolója 2006. évi munkájáról
  Elõadó: Ráthgéber Lászlóné ügyvezetõ

 4. DUNAVÍZ Kft. beszámolója 2006. évi munkájáról
  Elõadó: Varga Lajos ügyvezetõ
  Lakossági csatornadíj kompenzáció és közkifolyó megszüntetés
  (A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról, valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közmûves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díja megállapításáról és a díjalkalmazás feltételirõl szóló 24/2003.(XII.15.) KT. rendelet módosítása)

 5. DDIF Zrt. beszámolója 2006. évi munkájáról
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
  DDIF ZRT Felügyelõ Bizottságába tag delegálása

 6. Beszámoló a közbiztonság helyzetérõl
  Elõadó: Domokos Attila õrsparancsnok

 7. Tájékoztató a helyi Polgárõrség munkájáról
  Elõadó: Széles János elnök

 8. Tájékoztató a helyi Tûzoltó Egyesület munkájáról
  Elõadó: Csányi Imre parancsnok

 9. Önkéntes Köztestületi Tûzoltóság megalakítása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 10. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ testületének .../2007. (VI.01.) KT rendelete a Képviselõ-testület hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 6/2005.(VII.15.) KT rendelet módosításáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 11. Dunaföldvár Város nevelési-oktatási intézményeinek racionalizálási programja, mikrotérségi oktatási intézmény tervezetének megtárgyalása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 12. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének rendelete a közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet meghatározásáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 13. A Beszédes József Óvoda, Általános Iskola, Gyógypedagógiai Tagozat, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakiskola felvételi körzeteinek meghatározása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 14. Nevelési-oktatási intézmények Minõségirányítási Programjainak felülvizsgálata
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 15. Állásfoglalás kérés a Tolna Megyei Önkormányzat részérõl középfokú intézmények összevonásáról
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 16. Tájékoztató társulásban és feladat ellátási szerzõdéssel végzett szociális tevékenységekrõl
  Bölcske és környéke jelzõrendszeres házi segítségnyújtás Intézményfenntartó Társulás 2006. évi zárszámadása és a 2007. évi költségvetése
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
  
  Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról
  Elõadó: Lipták Tamás szolgálatvezetõ (Támogató Szolgálat)
  
  Ételvásárlás és szállítási szerzõdés a DIT kht-vel
  Elõadó: Ráthgéber Lászlóné DIT KHT ügyvezetõje

 17. Polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 18. Temetõ fenntartásra fordítandó összeg felosztása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 19. 2007. évi képviselõi tiszteletdíjak felajánlása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 20. Csuka Eszter és társai ingatlanok ingyenes felajánlása (0795/46-47-48 hrsz.)
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 21. Poklos Gábor Dunaföldvár, Móricz Zs. u. 7. sz. alatti lakos telekvásárlási kérelme
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 22. Papp Károly Dunaföldvár, Hámán K. u. 51. szám alatti lakos telekvásárlási kérelme
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 23. Dunaföldvár, Rákóczi utcai lakók kérelme forgalomkorlátozás ügyében
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 24. Szõlõskertek útján induló új út kisajátítása
  Elõadó: Nagy Gáborné

 25. Pályázat benyújtása augusztus 20-i rendezvényre
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 26. Egyebek

Zárt ülésen
 1. Városi Mûvelõdési Központ igazgatójának megválasztása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 2. Elõkészítõ javaslat a DUNAVÍZ Kft. tevékenységi körének bõvítésére
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 3. DDIF Zrt közgyûlési jegyzõkönyvében felvetett lehetõségek megvitatása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 4. Egyebek

Dunaföldvár, 2007. május 23.
Nagy Gáborné
polgármester