Helyi lakástámogatás


Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 19/2003.(X.05.) KT. rendeletének VI. fejezete szabályozza a lakáscélú helyi támogatást. A szabályozás szerint:

"
1.§

(1) Az Önkormányzat lakótelek megszerzéséhez, lakás építéséhez, új vagy használt lakás vásárlásához, lakásbővítéshez, lakás felújításhoz, lakáskorszerűsítéshez lakáscélú kölcsön törlesztő-részleteinek megfizetéséhez kamatmentes kölcsönt nyújthat 5 évtől 15 évig terjedő futamidőre a rászoruló családok részére.

(2) A támogatás forrása a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési előirányzat.

(3) A helyi támogatás csak bizonyítható fedezethiány esetén adható. A fedezethiány megállapításához a támogatás igénylésekor a támogatási cél pénzügyi forrásösszetételét az igénylőnek kell igazolnia.

(4) A támogatás csak az igénylő lakásgondját tartósan megoldó, helyileg kialakult méretű és forgalmi értékű lakótelek vásárlására, illetőleg az igénylő méltányolható lakásigényének a II. fejezet 2.§ (4) bekezdésben meghatározott felső határát legfeljebb 1 (maximum 16 m2 alapterületű) szobával meghaladó mértékű, átlagos költségszintű lakás építésére, vásárlására, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, továbbá az ezekkel összefüggésben felmerült költségek kiegyenlítésére adható.

(5) A kérelmet a tárgyév március 16-ig illetve szeptember 15-ig e rendelet 4.számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon a 2. és 3. számú mellékletben meghatározott jövedelem és vagyonnyilatkozat nyomtatványokkal együtt kell benyújtani.

2.§

II. A támogatásban részesíthetők köre

(1) Támogatásban részesíthető a rászorultság elve alapján minden olyan család, illetőleg nagykorú személy (továbbiakban: igénylő)

- aki önhibáján kívüli vagyoni, jövedelmi és szociális helyzete következtében saját erejéből a központi jogszabályokban foglalt támogatások igénybevételéhez az önerőt nem tudja biztosítani,
- aki a támogatás fejében lemond arról, hogy lakáshoz jutását önkormányzati lakás igénylésével biztosítsa,
- akinek a családjában egy főre jutó havi átlagjövedelem a mindenkori saját jogú nyugdíjminimum kétszeres összegét , egyedülálló esetén annak háromszorosát nem haladja meg,
- aki a szociális törvényben meghatározott jelentős mértékű vagyonnal nem rendelkezik,
-aki első ízben lakáshoz jutónak minősül,
- akinek három vagy több gyermeke van,
- aki gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő,
-aki tartósan beteg, mozgáskorlátozott személy eltartásáról gondoskodik.

(2) Nem részesíthető helyi támogatásban az:

a.) akinek élethivatása, foglalkozása folytatásához közvetlenül nem szükséges és forgalomképes vagyona van, de lakásgondja megoldása érdekében azt befektetni nem hajlandó,
b.) akinek azért nincs megfelelő lakása, mert előző lakását 5 éven belül elidegenítette,
c.) lakását albérlet, ágybérlet formájában vagy egyéb módon hasznosítja,
d.) aki olyan tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött amelyből reális várományosi helyzetbe kerül saját tulajdonú, állandó használatú lakóingatlan megszerzésére.

3.§

A támogatás összege és felhasználása, kérelmek elbírálása

(1) A támogatás összege 500.000.- Ft-ig terjedhet.

(2) A helyi támogatás a következő célokra és összegben nyújtható:

a.) - lakótelek vásárlásához: 70-200 e Ft.

b.) - építéshez, új vagy használt lakás vásárlásához vagy lakáscseréhez: 200-500 e Ft.

c.) - használt lakás vásárlása lebontás és új lakás építése céljából: 500 e Ft

d.) - a méltányolható lakásigény mértékét legfeljebb 1 szobával meghaladó épületbővítéshez, felújításhoz, lakáskorszerűsítéshez, 100-300 e Ft.

e.) -igénybevett kedvezményes állami, illetve bankkölcsön havi törlesztő részleteinek megfizetéséhez: 50-200 e Ft.

(3) A támogatások odaítéléséről a tárgyév április és október hónapjában megtartott ülésén az Egészségügyi- Szociális és Ifjúsági Bizottság dönt.

(4) A döntésnek a támogatott személyekre vonatkozó adatokon kívül tartalmaznia kell:
- a támogatott célt,
- a támogatási formát és összegét,
- a kölcsön törlesztésére vonatkozó adatokat.

(5) A döntésről a Polgármesteri Hivatal 15 napon belül értesíti az igénylőt.

(6) A támogatást az illetékes pénzintézethez címzetten utalja át a Polgármesteri Hivatal vagy házipénztárból fizeti ki a hatáskört gyakorló és a támogatásban részesített között létrejött megállapodás alapján

(7) A támogatás visszafizetésével összefüggő feladatok a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának hatáskörébe tartoznak.

(8) A támogatást a megállapításáról rendelkező képviselő-testületi határozat meghozatalától számított egy éven belül lehet felhasználni.

(9) A támogatással megszerzett (bővített, komfortosított, stb.) ingatlanra a visszafizetendő támogatás összegének erejéig, annak biztosításaként a teljes visszafizetésig az ingatlan-nyilvántartásba Dunaföldvár Város Önkormányzata javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

(10) A támogatás visszafizetésének törlesztő-részletei minden hó 15. napjáig esedékesek.

(11) A megállapodásban, kölcsönszerződésben ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha:

a.) a kedvezményezett megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,
b.) azt nem a meghatározott célra használta fel,
c.) az e rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű, illetőleg építési költségű, vételárú lakásvásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére fordította,
d.) az építési telket 3 éven belül nem építi be, lakást 5 éven belül, illetőleg a kölcsön visszafizetése előtt cserelakás nélkül idegeníti el, vagy javára kikötött értékkülönbözettel másik lakásra cseréli el.

"